A A A

VZN č. 2/2018 o Mestskej polícii Modra

DomovPlatné VZNVZN č. 2/2018 o Mestskej polícii Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:1. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modra v súlade s ust. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Modra č. 2/2018 o Mestskej polícii Modra.

VZN č. 2_2018 o Mestskej polícii Moda
formát pdf - 205 KB
Stiahnuť