A A A

VZN č. 2/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 2/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:30. novembra 2022 Aktualizované:2. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Modry.

VZN-c.-2_2022-o-docasnom-parkovani-motorovych-vozidiel-na-uzemi-mesta-Modry
formát pdf - 409 KB
Stiahnuť