A A A

VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

DomovPlatné VZNVZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:15. decembra 2022 Aktualizované:2. apríla 2023

Mesto Modra na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vo veciach územnej samosprávy, v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra (ďalej ako „VZN“).

Schválené-VZN č. 3_2022_14.12.2022
formát pdf - 205 KB
Stiahnuť