A A A

VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

DomovPlatné VZNVZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:2. januára 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

VZN mesta Modry c. 5_2022, ktory m sa mení a dopĺňa VZN č. 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
formát pdf - 270 KB
Stiahnuť