A A A

VZN č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:2. januára 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 1/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Modry.

VZN mesta Modry c. 6_2022, k torým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2013 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra
formát pdf - 252 KB
Stiahnuť