A A A

VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Modra

DomovPlatné VZNVZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:1. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mesto Modra na základe samostatnej pôsobnosti podľa ustanovenia čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Modra.

VZN č. 6_2019 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Modra
formát pdf - 285 KB
Stiahnuť