A A A

VZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

DomovPlatné VZNVZN č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:1. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Modra v súlade s ust. § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) v spojení s § 2, § 7 ods. 1, 2, 3, 4 a § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o miestnom poplatku za rozvoj“) sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta Modra č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modra č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj.

VZN č. 8_2019 o miestnom poplatku za rozvoj
formát pdf - 193 KB
Stiahnuť