A A A

Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024

DomovDotácieŽiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024
Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: DotácieObčan
Uverejnené:29. novembra 2023 Aktualizované:30. novembra 2023

Opäť je tu možnosť požiadať o dotáciu z mestského rozpočtu. Podmienky pre poskytnutie a zúčtovanie dotácií upravuje Všeobecne záväzné nariadenia č.11/2020.

Elektronické podávanie žiadostí
Ak chcete požiadať o dotáciu na rok 2024, nezabudnite tak urobiť do 31. 1. 2024 alebo v priebehu roka, najneskôr do 31. 8. 2024. O poskytnutie dotácie v zmysle daného VZN môže požiadať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom v Modre. O dotáciu sa môže uchádzať aj osoba, ktorá pôsobí na území mesta alebo tu poskytuje služby. Záujemca vyplní žiadosť elektronicky (príloha č.1 k VZN č.11/2020) cez dotačný systém mesta na stránke https://modra .egrant.sk. Komisie prerozdelia finančné prostriedky medzi žiadateľov a svoje stanoviská navrhnú MsZ na schválenie.

Dobré vedieť
Už pri registrácií je potrebné zadať oblasť, z ktorej má byť dotácia poskytnutá. Po zaevidovaní sú žiadosti rozdelené do komisií. Ak nemáte možnosť požiadať o dotáciu elektronicky, je potrebné ju doručiť v papierovej forme do podateľne mestského úradu najneskôr do 31. 1. 2024, čo je posledný pracovný deň pred uplynutím lehoty.

Čo musí žiadosť obsahovať
V žiadosti nesmie chýbať IČO, informácie o účele dotácie, celkové náklady, výška požadovanej dotácie, voľba oblasti, z ktorej má byť dotácia poskytnutá. Nezabudnime tiež na vyčíslenie predbežných nákladov, zoznam a počet členov žiadateľa (pre dotácie v oblasti športu). Spolu so žiadosťou je potrebné dodať elektronicky aj súvisiace dokumenty ako:
– čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky voči štátu, daňovému úradu, poisťovniam a nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné ani konkurzné konanie, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (predpísaná forma čestného vyhlásenia je nová príloha č. 4 k VZN č. 11/2020),
– spôsob propagácie mesta ako podporovateľa danej aktivity,
– meno, priezvisko, funkcia a podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene, vrátane adresy, telefónneho čísla a e-mailu.

Nepriložením týchto dokumentov sa celý proces spracovania každej žiadosti predlžuje.

Výhody elektronického podania
Žiadosť podávame z pohodlia domova a šetríme tak životné prostredie. Výhodou je aj odbúravanie rozsiahlej byrokracie. Všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí poskytne Lucia Valachovičová z ekonomického oddelenia MsÚ Modra na tel. č.: 033/6908 316 alebo prostredníctvom mailu: lucia.valachovicova@msumodra.sk.

Foto Christian Dubovan / Unsplash