A A A

Nakladanie s majetkom

DomovMestoO ModreDokumentyOstatnéNakladanie s majetkom
Nakladanie s majetkom
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:22. marca 2024

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) vydáva tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Foto Markus Winkler / Unsplash

Zasady hospodarenia a nakladania s majetkom mesta Modry od 01.11.2023
formát pdf - 397 KB
Stiahnuť