A A A

O dotáciu z rozpočtu mesta treba požiadať do konca januára

DomovDotácieO dotáciu z rozpočtu mesta treba požiadať do konca januára
O dotáciu z rozpočtu mesta treba požiadať do konca januára
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: DotácieMestoObčan
Uverejnené:14. decembra 2022 Aktualizované:10. januára 2023

Žiadosť o dotáciu na rok 2023 z mestského rozpočtu môže podať fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom v Modre. O dotáciu sa môže uchádzať aj osoba, ktorá pôsobí alebo poskytuje služby na území mesta. Záujemca vyplní žiadosť elektronicky (príloha č.1 k VZN č.11/2020) cez dotačný systém mesta na stránke https://modra.egrant.sk/ do 31. 1. 2023 alebo v priebehu roka, najneskôr do 31. 8. 2023.

Dobré vedieť:
-už pri registrácii je potrebné zadať oblasť, z ktorej má byť dotácia poskytnutá
-po zaevidovaní sú žiadosti rozdelené do komisií
-ak nemáte možnosť požiadať o dotáciu elektronicky, je potrebné ju doručiť v papierovej forme do podateľne mestského úradu najneskôr do 31. 1. 2023, čo je posledný pracovný deň pred uplynutím lehoty

Čo musí žiadosť obsahovať:
-v žiadosti nesmie chýbať IČO, informácie o účele dotácie, celkové náklady, výška požadovanej dotácie, voľba oblasti, z ktorej má byť dotácia poskytnutá
-nezabudnite na vyčíslenie predbežných nákladov, zoznam a počet členov žiadateľa (pre dotácie v oblasti športu)
-spolu so žiadosťou je potrebné dodať elektronicky aj súvisiace dokumenty ako: čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky voči štátu, daňovému úradu, poisťovniam a nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné ani konkurzné konanie, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (predpísaná forma čestného vyhlásenia je nová príloha č. 4 k VZN č. 11/2020)
-spôsob propagácie mesta ako podporovateľa danej aktivity,
-meno, priezvisko, funkcia a podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene, vrátane adresy, telefónneho čísla a e-mailu

Nepriložením daných dokumentov sa celý proces spracovania každej žiadosti predlžuje.

Výhody elektronického podania:
-žiadosť podávate z pohodlia domova
-šetríte životné prostredie
-pomáhate odbúravať rozsiahlu byrokraciu

Všetky potrebné informácie k podávaniu žiadostí poskytne Lucia Valachovičová z mestského úradu telefonicky na čísle +421 33 6908 316 alebo prostredníctvom mailu: lucia.valachovicova@msumodra.sk.

Foto: Lucia Mandincová