A A A

Od októbra platí zákaz parkovania na chodníkoch

DomovDopravaOd októbra platí zákaz parkovania na chodníkoch
Od októbra platí zákaz parkovania na chodníkoch
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Doprava
Uverejnené:16. septembra 2023 Aktualizované:19. septembra 2023

Plošný zákaz parkovania na chodníkoch začne platiť od 1. októbra 2023 na základe novely cestného zákona automaticky tam, kde nebude parkovanie na chodníku výslovne povolené dopravnou značkou (zvislou či vodorovnou). Novela zákona má minimalizovať parkovanie vozidiel na chodníkoch, ktoré majú slúžiť primárne chodcom. Výška pokuty za nesprávne parkovanie je do výšky 50 € na mieste, v správnom konaní až do výšky 100 € a 78 € pri objektívnej zodpovednosti. Na chodníkoch teda zaparkujete iba ak to bude umožňovať zvislé či vodorovné dopravné značenie.

Snaha o elimináciu negatívneho dopadu na obyvateľov
Mesto Modra pripravilo v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom Pezinok (ODI), dopravnými projektantmi, poslancami mesta, Mestskou políciou Modra ako aj zamestnancami príslušných referátov mesta implementáciu novely zákona tak, aby eliminovalo negatívne dopady na obyvateľov mesta. V nasledujúcich dňoch začneme  s vyznačovaním zvislého a vodorovného značenia. Účastníkov cestnej premávky bude na zmeny upozorňovať dočasné dopravné značenie. Pri príprave projektu sme zohľadnili existujúce dopravné koridory, využitie a zastavanosť dotknutých oblastí. Museli sme brať do úvahy platné technické normy a rešpektovať existujúce vjazdy, výjazdy a ostatné špecifiká ako polomery otáčania a podobne. Tieto faktory nám do istej miery uberali z dostupných priestorov.

Zjednosmernenie ulíc, ponechanie čo najviac parkovacích miest
Jedným zo základných limitujúcich faktorov pri tvorbe parkovacích miest je zachovanie minimálnej šírky jazdného pruhu, pri obojsmernej ako aj jednosmernej premávke. V tejto súvislosti sa v určitých oblastiach javilo ako najvhodnejšie riešenie vytvoriť jednosmerné ulice. Zachovanie minimálnej šírky jazdného pruhu je základnou podmienkou Okresného dopravného inšpektorátu pre schvaľovanie zmien. Pre vyznačovanie parkovacích miest budeme využívať prevažne parkovacie koridory, aby sme maximálne využili dostupné priestory. Parkovanie vozidiel na chodníkoch v našom meste je problematické hlavne pri bytových domoch. V týchto častiach sme sa snažili ponechať čo najviac parkovacích miest. V oblastiach so zástavbou rodinných domov sme ponechali parkovacie miesta tam, kde to bolo technicky možné. Majiteľov rodinných domov prosíme, aby parkovali na svojich pozemkoch, v garážach, či dvoroch.

Čo sa zmení od 1. októbra 2023?

Sídliská a priľahlé ulice

 • Družstevná ulica
  -časť od Erneyho ulice po Komenského ulicu je navrhnutá ako jednosmerná, parkovacie miesta budú vyznačené ako parkovací koridor,
  -druhá časť ulice, od križovatky s Komenského ostane bez zmien, v tejto časti je plánovaná obnova dopravného značenia.
 • Vajanského ulica
  -úsek Vajanského ulice od Družstevnej, ktorý ústi zozadu pri Domácich potrebách bude jednosmerný, existujúca značka „Prejazd zakázaný“ bude zrušená,
  -časť ulice od podchodov po Park hrania a oddychu ostane obojsmerná, tak aby sme umožnili obslužnosť daných priestorov z oboch strán, od Parku bude ulica Vajanského jednosmerná až po budovu Nemocnice,
  -úsek od Nemocnice až po Dukelskú ulicu bude obojsmerný (značka „Zákaz vjazdu – Okrem dopravnej obsluhy“ bude odstránená),
  -pri Nemocnici budú vyznačené parkovacie miesta vrátane parkovacieho miesta pre ZŤP.
 • Erneyho ulica
  -je navrhnutá ako čiastočne jednosmerná, úsek od Štefánikovej po križovatku s Družstevnou ulicou bude obojsmerný, zvyšná časť od Vajanského ulice bude jednosmerná, ako logické vyústenie okruhu Družstevná – Vajanského – Erneyho (v jednosmernej časti ulice budú vyznačené parkovacie koridory).
 • Komenského ulica – vnútroblok
  -ide o obytnú zónu, kde bude možné vyznačiť parkovacie miesta na chodníku,
  -v časti vnútrobloku, pred vchodmi č. 22 až č. 16 je plánovaný presun betónových lavičiek na vhodnejšie miesto, tak aby neprekážali nastupovaniu a vystupovaniu z vozidiel.
 • Kalinčiakova ulica
  -od križovatky s Podhorskou ulicou bude vytvorená „Zóna 30“, ukončená bude v križovatke s ulicou Dr. Bodického,
  -v úseku od križovatky s Podhorskou po MŠ Kalinčiakova (MŠ) budú vyznačené parkovacie miesta, vrátane miest pred areálom MŠ, kde vzniknú parkovacie miesta pre rodičov, aby mohli bezpečne vyzdvihnúť svoje deti.
 • Vnútroblok Podhorská
  -vo vnútrobloku bude vytvorená „Zóna 30“ v súvislosti s vyššie spomenutými opatreniami.
 • Dukelská vnútroblok
  -ide o obytnú zónu, kde budú parkovacie miesta vyznačené po ukončení rekonštrukcie.
 • Kukučínova ulica
  -od pedagogickej školy bude možné parkovanie na chodníku, tak ako doteraz (po osadení dopravného značenia),
  -po ukončení prvej fázy rekonštrukcie vo vnútrobloku Dukelská plánujeme pokračovať v rekonštrukcii druhej časti (vrátane komplexného riešenia parkovacích miest).

Zástavby rodinných domov

 • Bratislavská ulica
  -v časti od Štefánikovej po Zochovu ulicu bude obmedzené parkovanie, zároveň budú vyznačené parkovacie miesta v časti rozšíreného chodníka, v miestach kde to bude technicky možné.
 • Kuzmányho ulica
  -je navrhnutá ako jednosmerná v celej dĺžke (vrchná časť ulice už jednosmerná je).
 • Sokolská ulica
  -v časti rozšíreného chodníka pred Gymnáziom Karola Štúra budú vytvorené parkovacie miesta,
  -priľahlý prechod pre chodcov bude presunutý.
 • Lokalita Vŕšky (ulice Sládkovičova, Bernolákova, Kellenbergerova, Cpinova, Jesenského, Kollárova, Fraňa Kráľa, Hečkova)
  -zostáva zatiaľ bez zmeny (v lokalite sa uvažuje o zjednosmernení ulíc).

Ostatné ulice v meste Modra, vrátane mestských častí Kráľová, Harmónia, Zochova chata zostávajú bez zmeny pričom platí dopravný režim v zmysle platných dopravných predpisov.

Ostatné lokality

 • Horná ulica
  -bude platiť zákaz státia v časti rozšírenej krajnice, parkujúce vozidlá na krajnici obmedzujú výhľad na cestu II/502.
 • Štúrova ulica
  -bude vyznačený spomaľovací pruh tzv. optická brzda pred priechodom pre chodcov pri Kaplnke Panny Márie Snežnej a evanjelických kostoloch,
  -zároveň bude inštalovaná výstražná dopravná značka “Priechod pre chodcov“ a priechod bude rozšírený na 4 m šírky.
  Dukelská ulica
  -vzhľadom na časté sťažnosti na parkovanie pred budovou Základnej umeleckej školy budú vyznačené pozdĺžne parkovacie miesta,
  -pozn.: rozsah dostupného priestoru pre parkovanie ako aj príslušné technické normy neumožňujú realizovať kolmé parkovacie státie.

Implementáciu novely cestného zákona a vyššie uvedené zmeny budeme monitorovať a vyhodnocovať.

Ilustračné foto: canva.com