A A A

Plánované investície v roku 2024

DomovInvestíciePlánované investície v roku 2024
Plánované investície v roku 2024
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: InvestícieIvestičné akcie
Uverejnené:17. februára 2024 Aktualizované:17. februára 2024

Predstavujeme investičné zámery na tento rok. Chceme pokračovať v ďalšej obnove infraštruktúry (cesty, chodníky, vnútroblok, polopodzemné kontajnery) a spolufinancovať záchranu historických a kultúrnych pamiatok v meste. Projektové oddelenie vyhľadáva externé zdroje financovania prostredníctvom cezhraničných projektov, dotácií a grantov, jednotlivé referáty pripravujú obstaranie projektovej dokumentácie pre nadchádzajúce investičné akcie.

Horná brána, sanácia podbránia

Obnaženie a ošetrenie základových konštrukcií, zastavenie šírenia vlhkosti, reštaurovanie omietok pôvodnej architektúry podbránia, položenie nových dlažieb v podbrání a v jeho blízkosti.

Polopodzemné kontajnery

Polopodzemné kontajnery pribudnú v ďalších troch lokalitách v meste: vo vnútrobloku Dukelská – Kukučínova na Dukelskej č. 43 (pre obyvateľov bytových domov Dukelská 41, 43 a 45), ďalej na Družstevnej ulici č. 14 (pre bytové domy Družstevná č. 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25) a na Družstevnej ulici č. 22 (pre bytové domy Družstevná č. 20, 22, 24, 26 a 28).

Chodník Harmónia – Dolinky

Chodník zo zámkovej dlažby s dĺžkou 220 m nadviaže na už existujúci chodník pri altánku zastávky v Harmónii a bezpečne ju prepojí s Dolinkami popri ceste III/1087.

Revitalizácia vnútrobloku Dukelská – Kukučínova II. etapa
Obnova komunikácií, vybudovanie nového chodníka pozdĺž plotu materskej škôlky a pedagogickej školy, dobudovanie a revitalizácia odstavných plôch, príprava plochy pre vybudovanie stojiska PPK.

Výsadba zelene – Štefánikova ulica III. etapa
Po vlaňajšej rekonštrukcii poslednej etapy chodníka na Štefánikovej ulici sú už pripravené plochy na výsadbu druhovo rovnakej zelene ako v predchádzajúcich etapách.

Dom smútku na Kráľovej
Realizácia trvalého statického zabezpečnia a príprava projektovej dokumentácie stavebných úprav na odstránenie prevádzkových nedostatokov domu smútku.

Začiatok rekonštrukcie Kukučínovej ulice
Koncom roka sa začnú práce na vybudovaní splaškovej kanalizácie a na rekonštrukcii vodovodu v réžii BVS, a.s.

Energeticky úsporné́ opatrenia vo verejnom osvetlení
Výmena tisícky konvenčných svietidiel (3⁄4 celkového počtu v meste) za úsporné LED svietidlá predstavuje energetickú úsporu viac ako 30 % oproti súčasnosti. Mesto plánuje v tomto roku financovať nákup svietidiel z prostriedkov Environmentálneho fondu a ich následnú montáž z vlastných zdrojov s dokončením v priebehu roka 2025.

Projektová dokumentácia
Mesto začne s prípravou projektovej dokumentácie na predĺženie Kellenbergerovej ulice, vybudovanie chodníka na Národnej ulici a chodníka na úseku Puškinova – Dolinky. V pláne je tiež príprava projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti Materskej školy SNP 14.

Príprava projektov s externým financovaním
Projektové oddelenie pracuje na vyhľadávaní externých zdrojov financovania niekoľkých projektov.

  • O dotáciu na obnovu ďalšieho úseku mestských hradieb žiada Ministerstvo kultúry SR.
  • Na Miestnu akčnú skupinu OZ Malokarpatský región bola podaná žiadosť o dotáciu na vybudovanie atletického oválu na školskom dvore ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského.
  • Mesto bude hľadať externé financie aj na vybudovanie Envirocentra Šatlavárky na Kráľovej a na obnovu Mestskej vily na Piesku (bývalej Huncokárskej školy). V oboch prípadoch má už hotové realizačné projekty so stavebným povolením.
  • Žiadosť o dotáciu pre I. etapu na vybudovanie Cyklotrasy Vinosady – Modra – Dubová podalo v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, kde čoskoro odošle aj žiadosť o dotáciu na vybudovanie zariadenia pre seniorov. Dom pre seniorov bude umiestnený na mestskom pozemku medzi predajňou Billa, bytovými domami na Družstevnej ulici a ZŠ Ľ. Štúra.
  • Externé zdroje sú potrebné aj pre realizáciu III. etapy Skateparku Modra.

Foto: Lucia Mandincová, Martina Mlčúchová

Investičné akcie_mesto Modra_2024
formát pdf - 10 MB
Stiahnuť