A A A

Voľby do Európskeho parlamentu

DomovVoľbyVoľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Voľby
Uverejnené:19. februára 2024 Aktualizované:10. júna 2024

Od nedeľnej noci sú známe mená 15 poslancov, ktorí budú v Európskom parlamente zastupovať Slovenskú republiku najbližších päť rokov. Definitívne výsledky za SR zverejnil štatistický úrad po schválení štátnou komisiou.

Novými europoslancami za SR sú:
– Ľudovít Ódor, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová, Michal Wiezik a Lucia Yar za stranu Progresívne Slovensko,
– Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Monika Beňová, Judita Laššáková, Katarína Roth Neveďalová za SMER-SD,
– Milan Uhrík a Milan Mazurek za stranu Republika,
– Branislav Ondruš za Hlas-SD a
– Miriam Lexmann z KDH.

V Modre sme zaznamenali takmer 44% volebnú účasť, vydali sme 151 hlasovacích preukazov pre Modranov a 297 voličov k nám prišlo odvoliť s volebnými preukazmi. Výsledky – ako sme volili v Modre nájdete v tabuľke.

***

Voľby do Európskeho parlamentu budú 8. júna 2024. Rozhodol o tom predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Stanovil aj nasledovné lehoty:
– lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
– lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Určenie volebných okrskov a miestností pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 v Modre a na Kráľovej.

Politické subjekty môžu doručiť oznámenie o delegovaní svojich členov do okrskových volebných komisií v Modre do Európskeho parlamentu najneskôr 9. apríla 2024 do 24:00 h. Osobne do podateľne MsÚ v úradných hodinách (Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59), alebo mailom na: eva.horvathova@msumodra.sk. V prípade osobného doručenia dňa 9. 4. 2024 kontaktujte telefonicky: Mgr. Eva Horváthová, +421 911 852 144.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t. j. 24. apríla 2024.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Žiadosť je možné podať:
1.  osobne, v listinnej podobe  – v Kancelárii prvého kontaktu, Štúrova 59, Modra v listinnej podobe  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 20. mája 2024),
2.  poštou – na adresu Mestského úradu Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 20. mája 2024),
3.  elektronicky (e-mailom) – na eva.horvathova@msumodra.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 20. mája 2024).
– vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
– v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 7. júna 2024). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk.“ Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Foto: canva.com

Výsledky EP 2024
formát pdf - 131 KB
Stiahnuť
Vyhlásenie volieb EP 2024
formát pdf - 82 KB
Stiahnuť
Určenie volebných okrskov_Eurovoľby 2024
formát pdf - 71 KB
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu EP
formát pdf - 147 KB
Stiahnuť