A A A

Platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

DomovVýstrahyPlatí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: VýstrahyŽivotné prostredie
Uverejnené:10. júla 2023 Aktualizované:10. júla 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec od dnes do odvolania. Všetci sme povinní dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, pričom platí zákaz:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru a hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia (spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme).

Vlastníci lesa, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať,vzabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej jednotky a uskutočnenie zásahu,
 • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese,
 • spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesy postihnuté živelnou pohromou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
  4. vyčlenenie plôch, zbavených horľavých materiálov, na sústredenie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi stroje používané pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe (napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá).

Ilustračné foto: canva.com