A A A

Pozvanie k nádeji

DomovObčanPozvanie k nádeji
Pozvanie k nádeji
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Občan
Uverejnené:22. decembra 2022 Aktualizované:22. decembra 2022

Vážení obyvatelia Modry vrátane jej miestnych častí Kráľovej, Harmónie a Piesku, milí priatelia!

Na rozhraní rokov sa pozeráme dvomi smermi. Dozadu a dopredu. Pri pohľade dozadu spomíname na okamihy a udalosti, ktoré sme prežili v minulom roku v osobnom živote, rodine, v našej spoločnosti aj vo svete. Mnohé z nich ešte budeme reflektovať v hodnotiacich správach a novoročných štatistikách. Spomienky na minulý rok nás napĺňajú vďačnosťou za všetko dobré, čo sme počas uplynulého roka prijali,  za všetko, čo nás formovalo a obohatilo. Sme vdační za rôzne životné situácie i stretnutia s ľuďmi.

Nie všetko nás v minulom roku potešilo a sa nám podarilo. Zažili sme aj zlyhania a sklamania – osobné a aj v našej spoločnosti v úsilí o tvorenie demokratických pomerov, s čím sa, prirodzene, spája túžba po zmene a po novom lepšom začiatku. Práve novoročné predsavzatia túto našu túžbu po zmene vyjadrujú. Začiatok novej etapy v nás, prirodzene, vzbudzuje očakávania niečoho nového v zmysle lepšieho. Robíme si plány. Prajeme si zdravie, šťastie, pokoj v novom roku. Osobitne túžba po pokoji je aktuálna v prvý deň Nového roka, ktorý je celosvetovým dňom mieru alebo pokoja. Uvedomujeme si pritom, že nie všetko, čo si želáme a čo plánujeme, aj je v našich ľudských rukách. O tom sme sa mohli presvedčiť aj v minulom roku, resp. v minulých rokoch, keď sme sa sotva spamätali z globálnej epidémie a prišla „tretia“ svetová vojna, v ktorej sa zmieta celý svet.

Na prahu novej etapy si ešte viac uvedomujeme našu ľudskú zraniteľnosť a bezmocnosť, a preto sa naše očakávania, túžby a plány menia na pokornú modlitbu – dialóg s večnou Láskou, ktorá je našou jedinou istotou v tomto premenlivom svete. Aj keď presne nevieme, čo nás čaká v novom roku, každý v ňom môže kráčať v radostnej istote, že Božia láska, ktorej príchod sme si intenzívne pripomínali na Vianoce, neumrie, a zostane s nami aj v budúcich dňoch, ba naveky. Ako sa modil básnik: „Vďačnosti plný svedčím pred Božou tvárou: Bytie je dar. Dar plný pestrých darov. Plynúci čas, ten neúprosný vladár, ešte aj smrť vie v ňom premeniť na dar. Nesmierny Bože, viem, že neprahneš po velebe. No za tie dary ďakujeme Tebe. Najviac za dar, čo nikdy neublíži, na ľudskej hlave neskriví ani vláska. Tvoj Syn, keď visel hore na kríži, pokrstil ten dar. A dal mu meno Láska.“ (M. Rúfus, Báseň o dare zo zbierky Dar).

Je pred nami ťažký rok pre zdražovanie a energetickú krízu v dôsledku vojny na Ukrajine a aj pre chaos a nestabilitu na domácej politickej scéne. Bude zaťažkávajúcou skúškou a v niektorých prípadoch vskutku zápasom o prežitie pre jednotlivcov a rodiny, pre firmy, ale aj pre organizácie a inštitúcie vo všetkých oblastiach života vrátane cirkvi a aj pre samosprávy v novom zložení po voľbách. Nebude však iba zápasom tých najzraniteľnejších, ale bude mravnou skúškou celej spoločnosti, skúškou našich charakterov a životných postojov. Preto buďme k sebe citliví,  viac načúvajme jeden druhému a preukážme spolupratričnosť so slabšími a zraniteľnými, na ktorých nová doba najviac ťažko dolieha. Uskromnime sa. Podeľme sa. Nový rok nám iste prinesie mnoho príležitostí k dobročinnosti. Buďme k sebe tolerantní a nedajme sa strhnúť nenávistnou atmosférou a polarizáciou v spoločnosti ani v cirkvi.

V zmysle biblického: nedajme sa premocť zlým, ale dobrom premáhajme zlo. Nebojme sa prevziať zodpovednosť za stav spoločnosti, každý svojím dielom, pokiaľ je to možné na nás, majme pokoj s ostatnými ľuďmi. Každá kríza, aj tá, ktorou naša spoločnosť, cirkev nevynímajúc, prechádza je mravnou skúškou každého z nás a je príležitosťou k zmene, aby sme duchovne a mravne rástli a stávali sa autentickejšími, ľudskejšími.

Vážení obyvatelia nášho mesta! Aj keď nás čaká veľmi ťažký rok, pozývam nás všetkých k nádeji. K nádeji nie však ako ilúzii, naivnému utešovaniu sa, že bude dobre, ale k nádeji ako istote, že niečo v živote má zmysel, aj keď sa všetko naokolo rúca. K nádeji ako nezlomnému postoju čeliť problémom a výzvam, ktoré nás v novom roku čakajú. K nádeji ako odvahe – aj za cenu obetí sa postaviť na stranu dobra a na obranu práv tých, čo sa stali obeťami násilia a ktorých základné slobody sú potlačované, či sú blízki alebo vzdialení. K nádeji ako neviditeľnej sile, ktorá nás poháňa vpred a nedovolí nám vzdať sa, ale vedie nás k trpezlivosti a vytrvalosti aj uprostred prekážok i strát. Túto vnútornú silu nádeje nemáme sami zo seba, ale je darom z neba – darom Ducha Svätého.

Srdečne Vás pozdravujem za Evanjelický cirkevný zbor v Modre-Kráľovej a tiež za Občianske združenie “Poľné ľalie” založenom pri cirkevnom zbore, vyprosujem Vám Božie vedenie v celom novom roku a žehnám Vám! Boh nádeje nech Vás naplní radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji!

Doc. Sidonia Horňanová, evanjelická farárka a predsedníčka OZ “Poľné ľalie” v Modre-Kráľovej

Foto: Lucia Mandincová