A A A

Revitalizácia druhej časti Moyzesovej ulice

DomovDopravaRevitalizácia druhej časti Moyzesovej ulice
Revitalizácia druhej časti Moyzesovej ulice
Uverejnené:26. marca 2023 Aktualizované:25. augusta 2023

Aktualizácia, 18. apríl 2023

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. informovala mesto Modra o odklade prác na rekonštrukcii vodovodu na Moyzesovej ulici na začiatok mája, najneskôr 9. 5. 2023. Dôvodom sú zdržania na iných projektoch. Vzhľadom na posun bude práce realizovať zvýšený počet pracovníkov, aby bol vzájomne dohodnutý termín ukončenia rekonštrukcie v polovici júla 2023 dodržaný.

***
Pôvodná správa

Tento rok zrevitalizujeme druhú časť Moyzesovej ulice v úseku od parkoviska na Starom trhu po Baštovú ulicu. Bratislavská vodárenská spoločnosť najskôr začne v  polovici apríla 2023 s rekonštrukciou vodovodného potrubia a vodovodných prípojok. Obyvatelia Moyzesovej ulice dostanú bližšie informácie o prácach priamo od BVS, a.s. do svojich poštových schránok. List je k dispozícii na stiahnutie aj TU.

Počas rekonštrukcie vodovodu, ktorá by mala trvať do konca júla 2023 bude na druhej časti Moyzesovej ulice obmedzená prejazdnosť aj vstup do nehnuteľností len v nevyhnutnom rozsahu. Následne budeme pokračovať v revitalizácii uvedeného úseku vrátane prepojovacej uličky na Štúrovu ulicu v celej šírke verejného priestranstva. Predpokladáme ukončenie prác do konca roku 2023.

Rozsah prác:
-rekonštrukcia systému odvádzania dažďových vôd,
-úprava verejného priestranstva v celej šírke, ktorá bude zahŕňať chodník, odstavné plochy, komunikáciu aj plochy zelene podobne ako v I. etape, ktorá sa realizovala v roku 2019.

Prosíme obyvateľov II. časti Moyzesovej ulice o spoluprácu pri vývoze komunálnych odpadov. Pre práce na rekonštrukcii dažďovej kanalizácie, budovaní novej cesty, chodníkov a odstavných plôch, nie je možný vjazd zvozového vozidla na Moyzesovu ulicu v úseku od križovatky s Baštovou ulicou a trhoviskom. Obyvatelia musia odpadové nádoby presunúť podľa platného harmonogramu buď k ul. Baštova alebo na úroveň trhoviska tak, aby neboli prekážkou v prejazde osobných vozidiel počas stavebných prác.

Ďakujeme všetkým obyvateľom za trpezlivosť.