A A A

Dražobná vyhláška

DomovVerejná vyhláškaDražobná vyhláška
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:15. mája 2024 Aktualizované:15. mája 2024

JUDr. Ivan Lutter, súdny exekútor Exekútorský úrad

Dražobná vyhláška (podľa § 140 a nasl. Zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“), vyhlasuje že v exekučnej veci na základe

1. vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. SR 09941/12 zo dňa 22.03.2013 vydaného Stály rozhodcovský súd zriadený spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., ktorým sa ukladá povinnému Krapka Ľuboš, Dukelská 371/43, 900 01 Modra, IČO: 11697113, nar.: 30.08.1962, zaplatiť pohľadávku 2.603,45 € a jej príslušenstvo 1.110,34 € a 9 % úrokov z omeškania ročne od 04.11.2011 zo sumy 1.720,22 € do zaplatenia oprávnenému EOS KSI Slovensko, s.r.o., Prievozská 2, Bratislava, IČO: 35724803, zast. Remedium Legal, s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 53255739,

2. návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zo dňa 13.05.2021 na vymoženie

– pohľadávky 2.603,45 €
– príslušenstva pohľadávky, a to:
– úroky z omeškania vo výške 1.940,97 € vypočítané ku dňu 14.05.2024
– trovy oprávneného pri exekúcii 16,50 €
– úroky z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 1.720,22 € od 14.05.2024 do zaplatenia
– náklady spojené s uplatnením pohľadávky 730,01 €
– náklady spojené s uplatnením pohľadávky 380,33 €

3. poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121353459 zo dňa 01.06.2021 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica,

4. predbežných trov exekúcie vo výške 1.730,40 € (vrátane nákladov na zhotovenie znaleckého posudku vo výške 297,- EUR s DPH)

5. exekučného príkazu (príkazu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti) zo dňa 30.01.2024 sa bude konať dňa 20.06.2024 o 10:00:00 hod. v sídle Exekútorského úradu JUDr. Ivanan Luttera na ul. Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava

Dražobná vyhláška_Krapka Ľuboš
formát pdf - 165 KB
Stiahnuť