A A A

Oznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti

DomovOznámenieOznámenie o oprave zrejmej nesprávnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: OznámenieVerejná vyhláška
Uverejnené:20. júna 2023 Aktualizované:21. júna 2023

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

opravu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie č. SÚ-11876/2023-423-BPi zo dňa 16.06.2023 vo veci konania o povolení užívania stavby „Výstavba rodinných domov, inžinierske siete, prípojky a prístupové komunikácie“ objekt: SO – 06 Plynovod, SO – 08 Rozvody NN s prípojkami a SO – 09 Vonkajšie osvetlenie, kde je chybne uvedený účastník konania v časti „navrhovateľ“ a v časti „Doručí sa: účastníkom konania verejnou vyhláškou“.

V uvedenej časti textu sa meno Ing. Peter Ondráš, Lachova 26, 851 03 Bratislava vypúšťa.

Toto oznámenie sa oznamuje verejnou vyhláškou a doručuje sa vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Modry a taktiež bude zverejnené na internetovej stránke mesta Modry – www.modra.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Nakoľko ide o zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení, stavebný úrad týmto oznámenie mesta Modra č. SÚ-11876/2023-423-BPi zo dňa 19.06.2023 opravuje.

Uvedený nedostatok písomného vyhotovenia oznámenia bol vyhodnotený ako iná zrejmá nesprávnosť.

Oprava zrejmej chyby siete
formát pdf - 374 KB
Stiahnuť