A A A

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

DomovVerejná vyhláškaVerejná vyhláška – výrub/orez stromov
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:19. júna 2023 Aktualizované:19. júna 2023

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie.

Davies s.r.o., Nezábudková 51, 821 01 Bratislava, IČO: 50 855 042 ako osoba poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD”), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podla zákona č. 251/20 12 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

Vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov”) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti ZSD, v k. ú. mesta Modra, na orezanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa paragrafu 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 01.07.2023.

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné požiadať spoločnosť ZSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti. Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podla § 23 Vyhlášky MPSVaRSR č. 508/2009 Z. z.

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Matúš Kubek, +421 918 555 871.

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie orezu stromov a iných porastov, spoločnosť ZSD / poverený poskytovateľ služieb, vykoná orez stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

20230619100922
formát pdf - 259 KB
Stiahnuť