A A A

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

DomovOznámenieOznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: OznámenieVerejná vyhláška
Uverejnené:28. septembra 2023 Aktualizované:28. septembra 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

Vo veci stavby: „BA_Modra, Harmónia, VNK, TS, NNK“

Miesto stavby: pozemky reg. C p.č. 5228/1, 5230/1, 5200/7, 5200/7, 4957/2, 5843, 5313/2, 5313/6, 5314 – zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Modra

Stavebné objekty:
SO 01 – VN káblové vedenie
SO 02 – NN káblové vedenie
PS 01 – Kiosková TS 630kVA
PS 02 – Kiosková TS 250kVA

Druh stavby podľa § 43a ods.3 písm. h) stavebného zákona: inžinierske stavby – líniová stavby (§139 ods.3 písm. d) stavebného zákona)

Účel stavby: rozvody technickej infraštruktúry
Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej len „stavebník“)

Návrh podaný dňa: 18. 04. 2019 – začatie konania
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908 321, bibiana.pirselova@msumodra.sk

oznámenie o konaní
formát pdf - 401 KB
Stiahnuť