A A A

Rozhodnutie o užívaní stavby „Obytný súbor Modra – Malé hliny“

DomovRozhodnutieRozhodnutie o užívaní stavby „Obytný súbor Modra – Malé hliny“
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Rozhodnutie
Uverejnené:30. mája 2023 Aktualizované:31. mája 2023

Mesto Modra ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s § 2 písm. a/ bod 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval a posúdil návrh podľa § 80 až § 81b) stavebného zákona a podľa § 17 a § 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) a na základe výsledkov kolaudačného konania v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie stavby s názvom: „Obytný súbor Modra – Malé hliny“

objekt: SO – 702 Komunikácie a spevnené plochy
druh stavby podľa § 43a ods.3 písm. a) stavebného zákona: inžinierske stavby – líniová stavby (§139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona)
miesto stavby: pozemok registra E 6354/2, 6300/26 a registra C 8289/1, 8347/171-506, 8347/508- 559, k.ú. Modra
pre navrhovateľa: ATOPS, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 46 429 701

 

Kolaudačné rozhodnutie_Obytný súbor Modra-Malé Hliny_SO-702 komunikácie ...
formát pdf - 363 KB
Stiahnuť