A A A

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie siete NN, Modra – Badogy“

DomovRozhodnutieRozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie siete NN, Modra – Badogy“
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Rozhodnutie
Uverejnené:31. mája 2023 Aktualizované:31. mája 2023

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov po prerokovaní predloženého návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v územnom konaní vedenom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona s navrhovateľom, dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania, zosúladení uplatnených stanovísk a po posúdení a preskúmaní návrhu podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, rozhodol, že podľa § 39, § 39a a § 39b ods. 5 stavebného zákona ako aj § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie siete NN, Modra – Badogy“

na pozemkoch reg. C p. č.: 6117/5, 6177/3, 6177/4, 6179/4, 6179/14, 6192, 6202/4, 6214/3, 6214/4, 6214/5, 6214/7, 6214/8, 6214/9, 6211/3, 6213, 5773, k. ú. Modra,
na pozemkoch reg. E p. č.:
5200/2, 5199, 5197, 5187/2, 5187/1, 5183/1, 5183/2, 5179, 5177, k. ú. Modra.
druh stavby podľa § 43a ods.3 písm.h) stavebného zákona:
inžinierske stavby – líniové stavby (§139 ods.3 písm. d stavebného zákona)
účel stavby:
zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie
objektová skladba: SO 01 – rozvody NN
lokalita: Modra, Harmónia – Badogy
navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518

Zodpovedná osoba: Zuzana Vojčináková, +421 33 6908 323, zuzana.vojcinakova@msumodra.sk

 

122 ZsD Modra- Badogy
formát pdf - 569 KB
Stiahnuť
4400_001
formát pdf - 216 KB
Stiahnuť