A A A

Rozhodnutie – povolenie stavby „BA_Píla – Modra Piesok”

DomovRozhodnutieRozhodnutie – povolenie stavby „BA_Píla – Modra Piesok”
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: RozhodnutieVerejná vyhláška
Uverejnené:25. septembra 2023 Aktualizované:25. septembra 2023

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa (ďalej len „stavebný úrad”) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, po prerokovaní návrhu navrhovateľa v kolaudačnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania podľa § 81 stavebného zákona a po posúdení a preskúmaní predložených dokladov a návrhu rozhodol, že podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona ako aj § 46 a 47 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok”)

povoľuje užívanie

Líniovej stavby: ,,BA_Píla- Modra Piesok L 124-217, TS, VNK”
Objektová skladba: SO 01 – podzemné vedenie VN
SO 02 – podzemné vedenie NN
SO 03 – transformačná stanica
Miesto stavby: na pozemkoch reg. ,,C”, p. č. 8099, 7728/1, 7728/2, 7728/3, 7729, 7727/1, 7727/16, 7727/19, 7719, 7728/5, 7728/4 (na podklade GP overeného OU Pezinok, katastrálny odbor pod č. G1-571/2023 zo dňa 05.09.2023), k.ú. Modra
Lokalita: Modra- Piesok
Druh stavby podľa § 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona:
-inžinierske stavby – líniové stavby (§139 ods.3 písm. d stavebného zákona)
-miestne rozvody elektriny, transformačné stanice zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie
Účel stavby: zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie
Pre navrhovateľa: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518

Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Vojčináková, +421 33 6908 323, zuzana.vojcinakova@msumodra.sk

4707_001
formát pdf - 1 MB
Stiahnuť