A A A

Rozhodnutie – povolenie užívania stavby Obytná zóna NU21 pri Veštíkovej horárni

DomovVerejná vyhláškaRozhodnutie – povolenie užívania stavby Obytná zóna NU21 pri Veštíkovej horárni
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:20. decembra 2023 Aktualizované:20. decembra 2023

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad”) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”), § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”), rozhodujúc podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje užívanie

Stavby: Obytná zóna NU21 pri Veštíkovej horárni, komunikácie a inžinierske siete
Objektová skladba: SO – 06 – NN rozvody, VN rozvody a Trafostanica 250 kVA, prípojka VN, Káblové NN rozvody a prípojky
Druh stavby podľa§ 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona: inžinierske stavby
Miesto stavby: parcely registra „C”, p. č.: 4793/1, 4742/4, 4465/5, 4465/7, 4465/2, 4495/4, 4494, 4464/40, 4464/41, 4464/42, 4464/44, 4464/46, 4464/48, 4464/50, 4464/52, 4464/54, 4464/56, 4464/58, 4464/60, 4464/62, 4464/64, 4464/71, 4464/72, 4464/73, 4464/77, 4465/1, 3938/1, k. ú. Modra
registra „E”, p. č. 7479, k. ú. Modra (podľa GP overeného OU Pezinok pod č. G1-433/2023 dňa 21.06.2023)
Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

Zodpovedná osoba: Bc. Bibiána Piršelová, +421 33 6908, bibiana.pirselova@msumodra.sk

20231220084305
formát pdf - 510 KB
Stiahnuť