A A A

Rozhodnutie – povolenie užívania stavby ,,Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu”

DomovVerejná vyhláškaRozhodnutie – povolenie užívania stavby ,,Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu”
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:8. februára 2024 Aktualizované:8. februára 2024

Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad”) podľa § 117 ods. 1 zákonu č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) a § 2 písm. e) č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, po prerokovaní návrhu stavebníka v kolaudačnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania podľa§ 81 stavebného zákona a po posúdení a preskúmaní predložených dokladov a návrhu rozhodlo, že podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 20 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ako aj § 46 a 47 zákona č. 7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”)

povoľuje užívanie

Stavby: ,,Zmena účelu užívania bytu č. 2 na stomatologickú ambulanciu”
Miesto stavby: na pozemku reg. ,,C”, p. č. 2134/4, k. ú. Modra stavba so súp. č. 569
Druh stavby podľa § 43b) ods. l písm. a) stavebného zákona: bytový dom
Účel stavby: nebytový priestor – stomatologická ambulancia
Lokalita: Kalinčiakova 2, Modra
Pre navrhovateľa: K-DENT, s.r.o., Kalinčiakova 2, 900 OI Modra, IČO: 47 869 551 (ďalej len „navrhovatel”‘)

Zodpovedná osoba: Zuzana Vojčináková, +421 33 6908 323, zuzana.vojcinakova@msumodra.sk