A A A

Verejný oznam o prerokovaní Územného plánu mesta Modra – Koncept

DomovOznámenieVerejný oznam o prerokovaní Územného plánu mesta Modra – Koncept
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:1. februára 2023 Aktualizované:2. februára 2023

Mesto Modra ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 stavebného zákona

oznamuje prerokovanie
 Územného plánu mesta Modra – Koncept od 01. 02. 2023 do 31. 03. 2023.

Územný plán mesta Modra – Koncept vypracoval Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava. Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona zabezpečuje Bc. Bibiána Piršelová, osoba odborne spôsobilá na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, reg. číslo 416.

So spracovaným materiálom sa môžete počas doby prerokovania oboznámiť na webovom sídle mesta Modra na adrese https://www.modra.sk/mesto/o-modre/dokumenty/uzemne-planovanie/#obstaravanie-uzemneho-planu, na Mestskom úrade Modra – stavebný úrad, Dukelská 38, 900 01 Modra a v Kancelárii prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 01 Modra.

Verejné prerokovanie návrhu pre verejnosť s odborným výkladom spracovateľa Územného plánu mesta Modra – Koncept sa uskutoční dňa 09. 03. 2023 o 14.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu Ľudovíta Śtúra, Sokolská 8, 900 01 Modra.

Pripomienky je možné zasielať do 31. 03. 2023 písomnou formou do podateľne mesta Modry (Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 01 Modra), poštou na adresu: Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra alebo zaslaním na adresu: podatelna@modra.sk.

Na stanoviská uplatnené po uvedenom termíne sa neprihliada.

V zmysle § 21 ods. 6 stavebného zákona je účelom prerokovania konceptu najmä posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a komplexnosti navrhovaného riešenia, posúdenie únosnosti zaťaženia územia, šetrného využívania prírodných zdrojov, zabezpečenia územného systému ekologickej stability a kapacity verejného dopravného a technického vybavenia územia, overenie vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb, ako aj posúdenie variantov.

Oznámenie o začatí prerokovania - občania
formát pdf - 160 KB
Stiahnuť