A A A

Územné plánovanie

DomovMestoO ModreDokumentyÚzemné plánovanie
Uverejnené:5. januára 2023 Aktualizované:10. januára 2024

Územný plán je základným strategickým nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Má za úlohu komplexne riešiť a regulovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúladenie záujmov a činností ovplyvňujúcich územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu.

Pred začatím akejkoľvek stavebnej činnosti, zmenou využitia, kúpou alebo predajom pozemku je potrebné vyžiadať si územnoplánovaciu informáciu na Referáte územného plánovania a ochrany pamiatok MsÚ Modra. Územnoplánovacia informácia obsahuje presné podmienky a regulatívy pre realizáciu investičných zámerov na konkrétnych pozemkoch v zmysle platných územnoplánovacích dokumentov a podkladov, strategických dokumentov a koncepcií mesta. Všetky tlačivá stavebného úradu nájdete TU.

Územný plán mesta Modry

LEGENDA [PDF, 145 kB]
Územný plán mesta Modra (VZN r. 1996) [PDF, 56 kB]
Územný plán zóny Modra – Harmónia (VZN) [RAR, 1 MB]
A. Komplexný urbanistický návrh zóny Harmónia – ÚPZ 2000 [PDF, 3 MB] Grafická časť
B. Regulácia územného rozvoja zóny Harmónia – ÚPZ 2000 [PDF, 9 MB] Grafická časť
1. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Modra 2005 (VZN) [RAR, 271 kB]
A. Smerná časť [PDF, 2 MB] Textová časť
B. Záväzná časť [PDF, 438 kB] Textová časť
C. Záväzná časť – Regulácia územia [PDF, 3,5 MB] Textová časť
A. Komplexný urbanistický návrh [PDF, 6 MB] Grafická časť
B. Návrh regulácie územného rozvoja [PDF, 4,1 MB] Grafická časť
C. Návrh riešenia dopravy [PDF, 4 MB] Grafická časť
D. Návrh energetických a telekomunikačných zariadení [PDF, 4 MB] Grafická časť
E. Návrh vodohospodárskych zariadení [PDF, 4 MB] Grafická časť
2. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Modra č. 1/2007 (VZN) [PDF, 457 kB]
A. Smerná a záväzná časť [PDF, 788 kB] Textová časť
B. Grafická časť [PDF, 5 MB]
3. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Modra č. 1/2010 (VZN) [PDF, 457 kB]
A. Textová časť – záväzná [PDF, 643 kB]
B. Grafická časť_ZaD č. 1-2010 [RAR, 5 MB]
4. Zmeny a doplnky UPN mesta Modra č. 1/2014 – Smerná a záväzná časť [PDF, 890 kB]
5. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Modry č. 1/2016 (VZN) [PDF, 312 kB]
Zmeny a doplnky č. 1-2016 UPN mesta Modry_textová časť [RAR, 4,4 MB]
Zmeny a doplnky č. 1.2016 UPN mesta Modry_grafická časť [RAR, 16 MB]

 

Územnoplánovacie podklady

Urbanisticko-architektonická štúdia Modra-Šajby regulačný blok NU 14
Urbanisticko architektonická štúdia časti zóny R2 – D10 Modra – Harmónia
Miestny územný systém ekologickej stability
Urbanisticko-architektonická štúdia NU 4 Výbar Modra
Urbanisticko-architektonická štúdia NU 15 Za štadiónom Modra
Urbanistická štúdia NU 20 Modra-Harmónia
Urbanistická štúdia NU 21 Veštíkova horáreň Modra-Kráľová
Posúdenie verejných účelových ciest v rekreačnej oblasti Modra – Harmónia
Urbanistická štúdia lokality Pažite K.Ú. Modra – Kráľová
Overovacia urbanisticko – architektonická štúdia Lokality A4 zóny Modra – Harmónia

Zásady pamiatkovej starostlivosti - MPZ Modra

Zásady pamiatkovej starostlivosti pre Mestskú pamiatkovú zónu Modra, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu Bratislava – vidiek č. 2/91 zo dňa 1.12.2014 o vyhlásení Modry za pamiatkovú zónu nájdete na webe Pamiatkového úradu.
Odkazy:
Zásady ochrany PZ Modra
Krajský pamiatkový úrad Bratislava – kontakty

Pamiatková zóna

Pamiatková zóna mesta 2015 [PDF, 575 kB]
Ochranné pásmo pamiatkovej zóny
Rozhodnutie [PDF, 3 MB]
Grafická časť [PDF, 2 MB]

 

Dizajn manuál

Dizajn manuál verejných priestorov mesta Modry 2022 [PDF, 24 MB]

 

Aktuálne obstarávané materiály

Územný plán mesta Modry – Zmeny a doplnky č. 6 [PDF, 165 MB]
Územný plán mesta Modra – koncept [ZIP, 174 MB]
Územný plán mesta Modra – návrh zadania [PDF, 556 kB]
Prieskumy a rozbory [ZIP, 62 MB]
Krajinnoekokologický plán [ZIP, 34 MB]