A A A

VZN mesta Modry č. 5/2022

DomovVyhlásenieVZN mesta Modry č. 5/2022
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: VyhlásenieVZN
Uverejnené:15. decembra 2022 Aktualizované:15. decembra 2022

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Schválené-VZN č. 5_2022_14.12.2022
formát pdf - 270 KB
Stiahnuť