A A A

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2023 (OZ Za lepšie vzdelávanie)

DomovZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2023 (OZ Za lepšie vzdelávanie)
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Zmluva
Uverejnené:15. decembra 2022 Aktualizované:4. decembra 2023

Mesto Modra v zmysle § 9aa ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje návrh:

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťaťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2023 pre zriaďovateľa neštátneho školského zariadenia

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho zverejnenia. Poskytovateľ finančných prostriedkov prerokuje s príslušnou fyzickou osobou alebo s príslušnou právnickou osobou riadne a včas uplatnené pripomienky. Ak je to na účely uzatvorenia zmluvy o financovaní potrebné, návrh zmluvy sa upraví podľa pripomienok.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2023_SZŠ
formát pdf - 79 KB
Stiahnuť