A A A

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2024 (SCVČ) – dodatok

DomovZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2024 (SCVČ) – dodatok
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Zmluva
Uverejnené:20. marca 2024 Aktualizované:21. marca 2024

Mesto Modra v zmysle § 9aa ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje návrh:

Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a školského zariadenia na rok 2024.

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho zverejnenia. Poskytovateľ finančných prostriedkov prerokuje s príslušnou fyzickou osobou alebo s príslušnou právnickou osobou riadne a včas uplatnené pripomienky. Ak je to na účely uzatvorenia zmluvy o financovaní potrebné, návrh zmluvy sa upraví podľa pripomienok.

Zmluva o poskytnuti financnych pro striedkov 2024_SCVC - dodatok
formát pdf - 205 KB
Stiahnuť