A A A

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy, SNP 14

DomovŠkolstvoVýberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy, SNP 14
Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy, SNP 14
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ŠkolstvoVýberové konania
Uverejnené:21. februára 2024 Aktualizované:21. februára 2024

Mesto Modra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, SNP 14 v Modre.

V zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „vyhláška“), činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto spĺňa:

a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca – podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v spojení s § 11 a § 13 zákona – t.j. najmenej úplné strednévzdelanie v zmysle vyhlášky,
b) podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec – podľa § 29 zákona,
c)  najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– bezúhonnosť ( § 9 ods. 1 a § 15 zákona ),
– zdravotná spôsobilosť ( § 9 ods. 1 a § 16 zákona ),
– ovládanie štátneho jazyka ( § 9 ods. 1 a § 17 zákona ),
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).

Ďalšie požiadavky a predpoklady:
– znalosť príslušných právnych predpisov v oblasti školstva,
– riadiace a organizačné schopnosti,
– spoľahlivosť a flexibilita,
– precíznosť a presnosť,
– znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet).

Požadované doklady k prihláške:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– potvrdenie o dĺžke výkonu činnosti pedagogického zamestnanca,
– čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona,
– čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto podania prihlášky do výberového konania:
– poštou na adresu: Mestský úrad Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra
– osobne do podateľne Mestského úradu Modra na adresu: Štúrova 59, 900 01 Modra

Dátum podania žiadosti: do 27.03.2024 do 14:00 hod.
Povinné označenie obálky: „VÝBEROVÉ KONANIE  na riaditeľa Materskej školy, SNP 14, Modra – NEOTVÁRAŤ“

Uchádzačom, ktorí splnia predpoklady bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne (najmenej 7 dní pred  jeho uskutočnením). Pre účely riadneho doručenia prihlášok je rozhodujúci dátum ich doručenia a nie odoslania (podania na pošte).

Ilustračné foto: canva.com

VK MŠ Modra 2024
formát pdf - 375 KB
Stiahnuť