A A A

Zápis detí do materských škôl v Modre v školskom roku 2024/2025

DomovŠkolstvoZápis detí do materských škôl v Modre v školskom roku 2024/2025
Zápis detí do materských škôl v Modre v školskom roku 2024/2025
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Školstvo
Uverejnené:25. marca 2024 Aktualizované:2. apríla 2024

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry prijímajú žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijímania detí:
– na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku,
– na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
– na predprimárne vzdelávanie sa následne prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (v školskom roku 2024/2025 sú to len 4-ročné deti).

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podávajú v mesiaci máj:
– osobne 22. 5. 2024 od 08:00 – 12:00 hod. a 23. 5. 2024 od 12:00 – 17:00 hod. v Materských školách: MŠ SNP 14 a jej elokovaných pracoviskách, MŠ Kalinčiakova 11
– osobne 22. 5. 2024 od 08:00 – 16:30 hod. v Materskej škole Sládkovičova 13
– elektronicky od 1. mája 2024 prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. v opodstatnených prípadoch, pokiaľ sa rodič nemôže dostaviť osobne, ale najneskôr 23. 5. 2024 (vrátane)
– e-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu v opodstatnených prípadoch, pokiaľ sa rodič nemôže dostaviť osobne, ale najneskôr 23. 5. 2024 (vrátane)
– písomne poštou, od 1. mája 2024 na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy v opodstatnených prípadoch, pokiaľ sa rodič nemôže dostaviť osobne, ale najneskôr 23. 5. 2024 (vrátane)

Podrobnosti čítajte v prílohe. Formulár „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy“ je k dispozícií na web stránkach jednotlivých materských škôl.

Radi Vám poradíme telefonicky na čísle 033/6908314 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: michaela.galovicova@msumodra.sk. Informovať sa môžete aj na e-mailovej adrese riaditeliek konkrétnych materských škôl.

MŠ SNP 14
www.mssnpmodra.edupage.org
e-mail: riaditelka.mssnp14@gmail.com

MŠ Kalinčiakova 11
www.mskalinciakova.sk
e-mail: riaditelka@mskalinciakova.sk

MŠ Sládkovičova 13
www.mssladkovicova13.sk
e-mail: mssladkovicova13@gmail.com

Ilustračné foto: canva.com

Zápis do MŠ 2024
formát pdf - 212 KB
Stiahnuť