A A A

Domáca opatrovateľská služba

DomovDomáca opatrovateľská služba
Domáca opatrovateľská služba

DOS je poskytovaná na území mesta Modra

služba je určená občanovi s trvalým pobytom v Modre, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby a má stupeň odkázanosti najmenej číslo II.

k poskytovaniu DOS je preto potrebné posúdenie stupňa odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa prílohy č. 3 a 4 zákona č. 448/2008 Z. z.

DOS vykonávajú profesionálne opatrovateľky v domácnosti opatrovaného klienta v pracovných dňoch

služba je poskytovaná na základe zmluvy, podľa individuálnych potrieb opatrovaného občana a v zmysle rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v rámci DOS sú vykonávané:

 • sebaobslužné úkony
 • úkony starostlivosti o svoju domácnosť
 • základné sociálne aktivity
 • náležitý dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

službu môže občan poberať na neurčitý čas

Základné ociálne poradenstvo pri záujme o DOS poskytne referent pre sociálne veci a zdravotníctvo na Mestskom úrade Modra, koordinátor sociálnych služieb alebo sociálny pracovník v MsCSS Modra.

Na začatie poskytovania služby potrebujete:

 • žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
 • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa – overené na matrike
 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu domáca opatrovateľská služba
 • rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok – fotokópiu
 • zmluvu o poskytovaní sociálnej služby (zmluvu pripravuje MCSS Modra)

Zmluva o poskytovaní služby na stiahnutie tu.

Cena služby:

 • úhrada na jednu hodinu predstavuje 2 €
 • úhradu za službu platí prijímateľ podľa v zmluve stanovených podmienok – za mesiac podľa skutočného rozsahu hodín, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne MCSS alebo bankovým prevodom