A A A

Prepravná služba

DomovPrepravná služba
Prepravná služba

prepravná služba je určená osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie

osobe, ktorá má priznaný invalidný alebo starobný dôchodok

osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ZŤP)

Na preukázanie oprávnenosti na užívania prepravnej služby potrebujete:

 • potvrdenie od lekára o zdravotnom stave na účely využívania prepravnej služby
 • alebo posudok  vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
 • alebo aktuálne a platné rozhodnutie o dôchodku
 • alebo preukaz ZŤP vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Dôležité:

 • na jazdu je potrebné zadať objednávku osobne alebo telefonicky najmenej 24 hodín vopred u poskytovateľa sociálnej služby
 • objednávky sa prijímajú v pracovné dni v čase od 7.00 do 14.00 h
 • pred plánovanou jazdou sa objednáte u dispečera osobne v MsCSS Modra na Súkeníckej 4 alebo telefonicky na tel. čísle: 0948 439 000
 • dispečer  objednávku  potvrdí  spolu  s uvedením  predpokladanej  výšky  platby podľa platného cenníka sociálnych služieb

Cena služby:

 • osoba, ktorá má trvalý pobyt na území mesta Modry, prípadne osoba, ktorá je prijímateľom sociálnej služby v zariadení MsCSS Modra platí pri preprave na území mesta Modry 1 € za jazdu, pri preprave mimo územia mesta Modry 0,25 € / km (minimálne však 1 € za jazdu)
 • osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Modry platí 0,40 € / km (minimale však 1,60 € za jazdu)
 • stojné počas prepravy 1 € / h
 • v prípade, že osoba, (ktorá si prepravu objednala a poskytovateľ objednávku potvrdil) neoznámi poskytovateľovi prepravnej služby storno objednávky pred výjazdom motorového vozidla, ktorým sa prepravná služba zabezpečuje, je povinná zaplatiť poplatok za zbytočný výjazd vo výške 2,00 €
 • služba je určená na prepravu v rámci kraja, pri poskytovaní služby je snaha vyhovieť požiadavke klienta na špecifikáciu prepravy
 • služba sa osobe, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky môže poskytnúť aj jednorazovo alebo okamžite, a to  v prípade, ak osobné motorové vozidlo určené na prepravnú službu v danom čase nevykonáva prepravu na základe zmluvy alebo objednávky