A A A

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu mesta Modra

DomovMestoVerejné prerokovanie návrhu Územného plánu mesta Modra
Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu mesta Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčanÚzemný plán
Uverejnené:1. februára 2023 Aktualizované:2. februára 2023

Dlhoočakávaný návrh nového Územného plánu mesta Modry môže teraz pripomienkovať verejnosť. Verejné prerokovanie návrhu pre verejnosť s odborným výkladom spracovateľa je naplánované na 9. marca 2023 o 14.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu Ľudovíta Śtúra, Sokolská 8, 900 01 Modra. Pripomienky je možné zasielať do 31. marca 2023 písomnou formou do podateľne mesta Modry (Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 01 Modra), poštou na adresu: Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra alebo zaslaním na adresu: podatelna@modra.sk. Upozorňujeme, že na stanoviská uplatnené po uvedenom termíne sa neprihliada.

So spracovaným materiálom sa môže každý oboznámiť počas doby prerokovania na webovom sídle mesta Modra a na Stavebnom úrade, Dukelská 38, Modra, prípadne v Kancelárii prvého kontaktu, Štúrova 59, Modra.

V zmysle § 21 ods. 6 stavebného zákona je účelom prerokovania konceptu najmä posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a komplexnosti navrhovaného riešenia, posúdenie únosnosti zaťaženia územia, šetrného využívania prírodných zdrojov, zabezpečenia územného systému ekologickej stability a kapacity verejného dopravného a technického vybavenia územia, overenie vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb, ako aj posúdenie variantov.

Územný plán mesta Modra – Koncept vypracoval Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava. Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona zabezpečuje Bc. Bibiána Piršelová, osoba odborne spôsobilá na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, reg. číslo 416. Oznam bol oficiálne uverejnený aj na úradnej tabuli mesta.