A A A

Prezidentské voľby 2024

DomovVoľbyPrezidentské voľby 2024
Prezidentské voľby 2024
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Voľby
Uverejnené:19. januára 2024 Aktualizované:12. februára 2024

Prezidentské voľby na Slovensku budú v sobotu 23. marca 2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, deň konania druhého kola volieb bude v sobotu 6. apríla 2024. V oboch prípadoch sa budú voľby konať od 7.00 do 22.00 hod.

Volebné okrsky
V Modre bude sedem volebných okrskov, v ktorých budú občania voliť podľa miesta trvalého bydliska. Určenie volebných okrskov.

Oznam pre politické subjekty
Politické subjekty môžu doručiť oznámenie o delegovaní svojich členov do okrskových volebných komisií v Modre pre voľby prezidenta SR najneskôr 19. februára 2024 do 24:00 h. Osobne do podateľne MsÚ v úradných hodinách (Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59), alebo mailom na: eva.horvathova@msumodra.sk. V prípade osobného doručenia dňa 19. 2. 2024 kontaktujte telefonicky: Mgr. Eva Horváthová, +421 911 852 144.

Hlasovací preukaz
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 22. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne!

Žiadosť je možné podať:
1.  osobne  – v Kancelárii prvého kontaktu v Modre, Štúrova 59, najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 22. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024),
2.  poštou – na adresu Mestského úradu Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),
3.  elektronicky (e-mailom) – na eva.horvathova@msumodra.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024)
– vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
– v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024, pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk.“

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Ilustračné foto: canva.com

Vyhlásenie volieb
formát pdf - 84 KB
Stiahnuť
Určenie volebných okrskov v Modre 2024
formát pdf - 73 KB
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
formát pdf - 153 KB
Stiahnuť