A A A

Prezidentské voľby 2024

DomovVoľbyPrezidentské voľby 2024
Prezidentské voľby 2024
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Voľby
Uverejnené:19. januára 2024 Aktualizované:7. apríla 2024

Výsledky II. kola prezidentských volieb

Novým prezidentom republiky sa stal Peter Pellegrini, ktorý v celoslovenských výsledkoch dosiahol 53,12% čo je 1 409 255 platných hlasov voličov oproti kandidátovi Ivanovi Korčokovi (46,87%; 1 243 709 hlasov). V Modre sme zaznamenali takmer 72% volebnú účasť. Najviac hlasov bolo voličmi odovzdaných Ivanovi Korčokovi a to 3326, Peter Pellegrini získal 2166 hlasov od voličov, ktorí volili v Modre. Mesto Modra vydalo 201 hlasovacích preukazov, prišlo k nám voliť s preukazmi 482 voličov a voličov bez pobytu v SR bolo v Modre 21.

Presné výsledky – ako sme volili v Modre nájdete v tabuľke v prílohe spolu so  zápisnicami okrskových volebných komisií.

Výsledky I. kola prezidentských volieb

Po sčítaní hlasov v siedmich volebných okrskoch mesta Modry sú výsledky I. kola prezidentských volieb nasledovné:  Ivan Korčok získal 2674 hlasov a Peter Pellegrini 1301 hlasov. Volebná účasť v Modre dosiahla  61,7 %.

– 4699 (zo 7622 zapísaných) voličov prišlo k volebným urnám v 7 volebných okrskoch a odovzdali 4677 platných hlasov
– na základe hlasovacích preukazov (z iných miest) hlasovalo v Modre 326 voličov
– voličov bez trvalého pobytu na území SR zapísaných do zoznamov v Modre bolo 8
– pre prvé kolo volieb vydalo mesto Modra 135 hlasovacích preukazov pre svojich občanov

Po celoslovenskom sčítaní hlasov postupujú do 2. kola prezidentských volieb kandidáti Ivan Korčok (42,48 % hlasov) a Peter Pellegrini (37,05 % hlasov). Druhé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční 6. apríla 2024.

Presné výsledky – ako sme volili v Modre nájdete v tabuľke v prílohe spolu so  zápisnicami okrskových volebných komisií.

Informácie k II. kolu prezidentských volieb

Volebné okrsky
V Modre je sedem volebných okrskov, v ktorých občania volia podľa miesta trvalého bydliska. Určenie volebných okrskov.

Hlasovací preukaz
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne!

Žiadosť je možné podať:
1.  osobne  – v Kancelárii prvého kontaktu v Modre, Štúrova 59, najneskôr posledný pracovný deň pred dňom konania volieb (t. j. pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024),
2.  poštou – na adresu Mestského úradu Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),
3.  elektronicky (e-mailom) – na eva.horvathova@msumodra.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024)
– vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
– v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk.“

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Ilustračné foto: canva.com

Výsledky volieb prezidenta SR 2024 - II. kolo
formát zip - 640 KB
Stiahnuť
Výsledky volieb prezidenta SR 2024 - I. kolo
formát zip - 783 KB
Stiahnuť
Vyhlásenie volieb
formát pdf - 84 KB
Stiahnuť
Určenie volebných okrskov v Modre 2024
formát pdf - 73 KB
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
formát pdf - 153 KB
Stiahnuť