A A A

Straty a nálezy

DomovMestská políciaStraty a nálezy
Straty a nálezy
Uverejnené:27. mája 2021 Aktualizované:2. mája 2024

Hľadáte svoju stratenú alebo odcudzenú vec prípadne zviera? Neváhajte kontaktovať útvar MsP Modra na tel. čísle 0911 436 752. Ak sa policajným šetrením podarí zistiť majiteľ/ka nájdených vecí, MsP Modra ho bezodkladne kontaktuje a vyzve na prevzatie si veci.

V zmysle Občianskeho zákonníka § 135

(1) Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu orgánu. Ak sa o ňu vlastník neprihlási do jedného roka od jej odovzdania, pripadá vec do vlastníctva štátu.

Podľa uvedeného zákona stratené ako aj nájdené veci sa majú odovzdávať štátnym orgánom, ktoré v našom meste zastupuje štátna polícia a okresný úrad, ktorí sú oprávneným orgánom pre zhromažďovanie nájdených vecí a ich následné spravovanie. Mestská polícia v Modre v spolupráci s týmito orgánmi bude vychádzať v ústrety poctivým nálezcom ako aj občanom, ktorí prišli o svoje veci.

  • Straty alebo nálezy predmetov a vecí (dokladov, cenností a iných cenných predmetov, ku ktorým má majiteľ vzťah) je dôležité osobne odovzdať na útvare mestskej polície, kde bude s nálezcom spísaný záznam o nájdených veciach, na základe ktorého hneď začne proces identifikovania vlastníka.
  • Ak je proces identifikácie vlastníka stratenej veci úspešný, ak ide hlavne o osobné doklady (občianske preukazy, kartičky poistenca, bankové karty, atď.), majiteľ je okamžite kontaktovaný a vec mu je proti podpisu (t.j. so záznamom o nájdených veciach) odovzdaná.
  • V prípadoch, keď sa mestskej polícii nepodarí skontaktovať s majiteľom stratených dokladov, tie budú bezodkladne odovzdané na štátnu políciu (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, zbrojný preukaz…), zdravotnú poisťovňu (kartička poistenca), či odovzdané príslušnému peňažnému inštitútu (banková, platobná karta).
  • Ostatné veci (kľúče, peňaženky, tašky, mobilné telefóny, hodinky, atď.), bude mestská polícia spravovať a ponechá ich v úschove po dobu 12 mesiacov. V tomto období si nájdené veci majitelia môžu prevziať osobne, pokiaľ je ich vlastníctvo spoľahlivo preukázané. Ak nie je, identifikovať nájdenú vec pomôže jej presný opis, napríklad tvar, množstvo, rozmer, štruktúra materiálu, vzhľad, farba a podobne. Vlastník ju musí detailne opísať a poskytnúť potrebné informácie o čase, mieste a iných okolnostiach straty. Až na základe zhody základných markerov je možné jednoznačne stotožniť stratenú vec s nájdenou a predložiť ju dotyčnému na vizuálne stotožnenie a následne mu ju odovzdať.
  • Po uplynutí tejto lehoty (12 mesiacov), nájdené predmety ktoré prešli neúspešným procesom stotožňovania a boli následne kvalifikované ako veci opustené, budú odovzdané príslušnému Okresnému úradu.

O stratách alebo nálezoch je možné informovať prostredníctvom internetovej stránky mesta Modra. Ponúknutá forma elektronickej komunikácie zefektívni prístup k informáciám o hľadaných alebo nájdených predmetoch, ktoré budú na stránke zobrazené. Informácie strát a nálezov budú zverejnené 12 mesiacov odo dňa podania oznámenia. Zmyslom ponúkanej služby je čo najefektívnejšie pomôcť občanom nájsť svoje stratené veci, identifikovať ich bez toho aby museli osobne navštíviť útvar mestskej polície. Bližšie informácie získate na tel. čísle 159.

 

 

.

Novinky