A A A

návrh

Domovnávrh

Návrh VZN mesta Modry č. 3_2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás a exteriérových sedení na území mesta Modry

Návrh VZN mesta Modry č. 3/2024 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania letných a celoročných terás

Návrh VZN mesta Modry č. 2_2024 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Modry

Návrh VZN mesta Modry č. 2_2024 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Modry

Návrh VZN mesta Modry č. 1_2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

Návrh VZN mesta Modry č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Modry č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN 7_2023

Návrh VZN mesta Modry č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňaVZN mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

Návrh VZN č. 6_2023

Návrh VZN mesta Modry č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Modry č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry

Návrh VZN č. 5_2023

Návrh VZN mesta Modry č. 4/2023 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Modry

Návrh VZN č. 4_2023