A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

2. februára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Polkorábková, Kazička...).

Oznámenie o uložení zásielky

1. februára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Juhász, Valko).

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

1. februára 2023

Informácia o začatí správneho konania - výrub dreviny na pozemku registra C-KN par. č. 738/9 v k. ú. Modra.

Verejný oznam o prerokovaní Územného plánu mesta Modra – Koncept

1. februára 2023

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu mesta Modra – Koncept sa uskutoční 9. marca 2023.

Oznámenie o uložení zásielky

31. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Pravda).

Oznámenie o uložení zásielky

30. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Káčer).

Oznámenie o uložení zásielky

30. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Krokovaiová)

Oznámenie o uložení zásielky

27. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Beňovič, Fleischhacker...).

Oznámenie o uložení zásielky

26. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mesík, Šimek).

Oznámenie o uložení zásielky

26. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Mesík).

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom

25. januára 2023

Zverejnenie zámerov v mesta Modry podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Modry

25. januára 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh VZN.

Oznámenie o uložení zásielky

25. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Strezenický, Kalnássy...).

Oznámenie o uložení zásielky

24. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Maász Jozef).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23. januára 2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Pavel Herák).

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o. – zmena termínu

19. januára 2023

Zmena termínu kolaudačného konania a ústneho pojednávania ATOPS, s.r.o.

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie ATOPS, s.r.o. – zmena termínu

19. januára 2023

Zmena termínu kolaudačného konania a ústneho pojednávania ATOPS, s.r.o.

Oznámenie o uložení zásielky

19. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Paulík, Gajldoš, Bottan).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

17. januára 2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Cmarko).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

17. januára 2023

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Cmarková).