A A A

Záznam z verejného prerokovania konceptu Územného plánu

DomovMestoZáznam z verejného prerokovania konceptu Územného plánu
Záznam z verejného prerokovania konceptu Územného plánu
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčanÚzemný plán
Uverejnené:15. marca 2023 Aktualizované:15. marca 2023

Koncept územného plánu mesta Modry, ktorý vypracoval Inštitút priestorového plánovania Bratislava prilákal značnú pozornosť verejnosti, ďakujeme všetkým za záujem a hojnú účasť na verejnom prerokovaní, za vecné otázky a slušný priebeh.

Videozáznam z verejného prerokovania nájdete na YouTube: https://youtu.be/GEQpKx0eA70

Pripomienky ku konceptu územného plánu je ešte možné podať do 31. marca 2023 písomnou formou do podateľne mesta Modry (Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 01 Modra), zaslaním poštou na adresu: Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra alebo zaslaním prostredníctvom e-mailu na adresu: podatelna@modra.sk. Upozorňujeme, že na stanoviská uplatnené po uvedenom termíne sa neprihliada.

So spracovaným materiálom sa môže každý oboznámiť na webovom sídle mesta Modry a na Stavebnom úrade, Dukelská 38, Modra, prípadne v Kancelárii prvého kontaktu, Štúrova 59, Modra.

Aký bude ďalší postup?
1. vyhodnotenie všetkých zaslaných pripomienok,
2. prerokovanie neakceptovaných pripomienok s tými, ktorí ich podali,
3. vypracovanie súborného stanoviska,
4. spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie, opätovné prerokovanie s odbornou i laickou verejnosťou,
5. vyhodnotenie všetkých zaslaných pripomienok a prerokovanie neakceptovaných pripomienok s tými, ktorí ich podali,
6. preskúmanie upraveného návrhu územnoplánovacej dokumentácie Okresným úradom Bratislava podľa § 25 stavebného zákona (súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava je podkladom pre schválenie územného plánu mestom Modra),
7. Mesto Modra ako orgán územného plánovania predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie územný plán mesta Modry spolu s potrebnými dokladmi,
8. mestské zastupiteľstvo schváli Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlási Záväzná časť Územného plánu mesta Modry,
9. až schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.