A A A

Deň hliny – Čaro hliny

DomovProjektyDeň hliny – Čaro hliny
Deň hliny – Čaro hliny
Uverejnené:29. marca 2022 Aktualizované:3. júla 2023

Telemark museum v Nórsku, SNM-Múzuem Ľudovíta Štúra-Múzeum slovenskej keramickej plastiky a mesto Modra spoločne zrealizovali projekt Deň hliny – Čaro hliny. Získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska vo výške 199 900 eur prostredníctvom grantov EHP a bol spolufinancovaný sumou 29 985 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom je podpora kapacít kultúrnych aktérov a podpora práce s publikom.

Číslo projektu: CLT02020
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
Termín realizácie: júl 2020 – apríl 2023
Výška poskytnutého grantu: 199 900,-
Prijímateľ: Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Partneri projektu: Telemark museum, Skien, Nórsko, Mesto Modra
Podporovateľ projektu: Slovenská ľudová majolika v Modre
Výsledok projektu: Podporenie kapacít kultúrnych aktérov, podporená práca s publikom

Zameranie projektu
Projekt Deň hliny – Čaro hliny prináša keramiku a porcelán do každodenného života. Výsledkom je sedem plánovaných aktivít so zameraním na umeleckú slobodu, otvorenosť spoločnosti voči iným krajinám, myšlienkam, ženám i menšinám. SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre spolu s partnerským Telemark museum z Nórska pripravili výstavy, ktoré „prekročili hranice.“ Do Nórska tak zavítala keramika zo Slovenska a my sme spoznali porcelán z Porsgrunnu.

Výsledky projektu nájdete v článku.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP. Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Novinky